Algemene voorwaarden van levering

 

De Zadelwerkplaats is gevestigd in Amsterdam en geeft les op diverse locaties.

 

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen.

 

Zadelopleiding, masterclasses en workshops

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving

1.  Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

2. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum.

3. Inschrijvingen per formulier gelden als bindend.

 

 Artikel 2: Toelating en selectie

1. De Zadelwerkplaats bepaalt welke cursisten worden toegelaten.

2. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overigen een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud.

 

3. Indien zich voor een workshop of lesdatum minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal dan is de Zadelwerkplaats gerechtigd de cursus te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld zal binnen twee weken worden gerestitueerd, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor de volgende cursus.

4. Indien het cursusgeld nog niet betaald is, behoudt de zadelwerkplaats zich het recht voor om andere inschrijvers die wel betaald hebben, voor te laten gaan.

 

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen

1. De jaaropleiding is van september tot en met juni het jaar erop. Instromen kan altijd en wordt per student afgesproken.

2. De vakantie- en feestdagen zijn vermeld op het vakantierooster.

 

Artikel 4: Kosten en betaling

1. De prijs van de jaaropleiding staat op de website van de Zadelacademie (zadelacademie.nl). De prijs is inclusief BTW.

2. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

4. De reiskosten en/of overnachtingen van de  woon- of verblijfplaats van de cursist naar de opleidingslocaties en vice versa, en de verblijfskosten tijdens de opleidingsdagen komen geheel voor rekening van de cursist.

5. De kosten voor de opleiding kunnen worden voldaan in één keer of in twee termijnen.

7. Wanneer gekozen is voor een betaling in een keer, dient het gehele bedrag uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum van de opleiding door de Zadelwerkplaats ontvangen te zijn.

8. Bij het niet kunnen innen wegens administratieve redenen is de cursist zelf verantwoordelijk voor betaling van de gelden.

9. Niet betalen of te laat betalen kan resulteren in verwijdering van de cursus. Dit heeft geen invloed op de handhaving van de ingebrekestelling van de cursist. Voor het niet voldoen van cursusgelden en materiaalkosten, zie artikel 8.

 

Artikel 5: Annulering

0. Na aanmelding geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen

1. Bij een annulering voor aanvang van een cursus worden geen kosten in rekening gebracht indien de cursist 1 maand voorafgaande aan de start van het cursusjaar of 1 maand voor de aanvang van de betreffende cursus of workshop per aangetekende brief heeft geannuleerd of per mail en/of mondeling waarbij pas na terugbevestiging door de Zadelwerkplaats de annulering effectief zal zijn.

2. Bij annulering tijdens de cursus of binnen 1 maand voor aanvang bestaat in beginsel geen recht op terugbetaling van het cursusgeld behoudens indien sprake is van hetgeen in lid 3 van dit artikel is gesteld.

3. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst na mededeling van dit overlijden met ingang van de datum van overlijden beëindigd en vervalt de resterende betalingsverplichting. Indien het lesgeld al voor het gehele cursusjaar was voldaan, zal de Zadelwerkplaats aan de erfgenamen het lesgeld over de periode vanaf de overlijdensdatum tot aan de oorspronkelijke einddatum van de cursus restitueren.

 

Artikel 6: Examen

1. De cursist van de jaaropleiding  heeft recht op het door de Zadelwerkplaats jaarlijks af te nemen assessement/eindopdracht indien voldaan is aan de voorwaarden zoals vermeld in 2.

2. Om deel te kunnen nemen aan het examen
dient de cursist bij de Zadelwerkplaats te zijn ingeschreven en de cursusgelden voldaan te hebben.

 

 Artikel 7: Cursusboeken en cursusmateriaal

1. De Zadelwerkplaats betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controle van de door haar gemaakte studiemateriaal. Het materiaal zal steeds gecorrigeerd worden, het is ‘work in progress’.

2. De Zadelwerkplaats staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijvoorbeeld met drukfouten ).

3. De intellectuele eigendomsrechten op de door  de Zadelwerkplaats uitgegeven cursusboeken

blijven te allen tijde bij de Zadelwerkplaats.

3. Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van de Zadelwerkplaats worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de cursus.

 

Artikel 8: Uitval van lessen

1. De Zadelwerkplaats behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke cursusleider, docent, resp. trainer te vervangen.

2. In geval van ziekte van een docent zal de Zadelwerkplaats zich inspannen de lessen te verschuiven c.q. te  herroosteren. Daarbij zal gekeken worden naar wat de meest optimale dag/tijd is voor zowel de groep als haalbaar voor de Zadelwerkplaats. Hierbij geldt dat individuele wensen zullen wijken voor die van de groep.

3. Indien geen vervanging gevonden kan worden voor een les zal een ander thema worden gekozen.

4. Met het vermelde in 1 en 2 heeft de Zadelwerkplaats geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en derhalve heeft de cursist dan geen recht op verdere schadevergoeding.

5. De door de cursist verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, kunnen om organisatorische redenen niet ingehaald worden. De cursist heeft alsdan ook geen recht op restitutie van cursusgeld.

 

Artikel 9: Klachten en geschillen

Bij een klacht kan men zich wenden tot de directie van de Zadelwerkplaats. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

 

Uw klacht dient in ieder geval te bevatten:

Uw naam en adres,

Dagtekening.

Een duidelijke omschrijving van de klacht,

De reden waarom u bezwaar maakt en

Ondertekening

De klacht wordt binnen vier werkdagen bevestigd. Klachten worden binnen 14 dagen na dagtekening van ontvangst van de klacht in behandeling genomen en afgehandeld. Indien de behandeling van een klacht langere tijd nodig heeft dan de vastgestelde termijn, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel.

 

Beroep

Indien men het niet eens is met de afhandeling van uw klacht, kan men zich wenden tot de beroepscommissie van de Zadelwerkplaats. Een beroep tegen de afhandeling van de klacht dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van het antwoord van de directie van de Zadelwerkplaats schriftelijk gemotiveerd aan de beroepscommissie te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

De beroepscommissie bestaat uit:

leden van het Zadelkenniscentrum.

De beroepscommissie neemt binnen 4 weken na dagtekening van ontvangst van het beroep de klacht in behandeling en doet uitspraak. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor de Zadelwerkplaats .

Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan vastgestelde termijn, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachtendossiers worden 12 maanden bewaard.

U kunt uw klacht sturen naar:

Directie van de Zadelwerkplaats

WG-Plein 23

1054 RA Amsterdam

Het secretariaat van de Zadelwerkplaats van de klachten commissie behandelt de klacht.

 

Artikel 10: Rente en kosten

1. Indien het verschuldigde cursusgeld en de materiaalkosten  niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het alsdan verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 12,50 administratiekosten.

2. Indien het onder 1 vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van de Zadelwerkplaats dan is de cursist in gebreke en zal de Zadelwerkplaats de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de cursist.